Egzamin maturalny
w technikum od roku szkolnego 2015/16

 

Przebieg egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się z części ustnej oraz pisemnej.

CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA:
– ustna z:

 • języka polskiego (bez określenia poziomu),
 • wybranego języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu) spośród języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski,

– pisemna zdawana na poziomie podstawowym z:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka obcego nowożytnego (tego samego, który zdawany jest w części ustnej),

– pisemna: z jednego przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie rozszerzonym spośród przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

CZĘŚĆ DODATKOWA:

 • zdający może DODATKOWO wybrać jeszcze pięć kolejnych przedmiotów.

 

Warunki zdania egzaminu i dokumentacja

Egzamin uważa się za zdany, jeśli zdający:

 • otrzymał co najmniej 30 % punktów z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej,
 • przystąpił do jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej (wynik nie ma wpływu na zdanie egzaminu),
 • wszystkie wymienione w podpunkcie a) i b) egzaminy w części ustnej i pisemnej zostały uznane za ważne – nie zostały unieważnione w trakcie egzaminu lub sprawdzania prac (np. z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań).

Świadectwo (certyfikat) uzyskuje absolwent, który spełnił wymogi opisane w podpunkcie a, b i c.
Zdający, który przystępuje do egzaminów celem podwyższania wyników lub do kolejnych przedmiotów dodatkowych otrzymuje aneks.

 

Ocena egzaminu

W części ustnej oceny dokonuje przedmiotowy zespół egzaminacyjny, w składzie którego musi być jeden nauczyciel spoza szkoły i przynajmniej jeden musi być egzaminatorem OKE. W skład zespołu egzaminacyjnego nie może wchodzić wychowawca i nauczyciel uczący danego przedmiotu w ostatnim roku.
Część pisemna oceniana jest przez zewnętrznych egzaminatorów OKE. Arkusze są kodowane.

 

Przystępowanie do egzaminu po raz kolejny

 • Absolwent, który nie zdał jednego egzaminu z przedmiotów obowiązkowych i przystąpił do wszystkich egzaminów ma prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu.
 • Absolwent, który nie zdał więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego lub/ i nie przystąpił do egzaminu dodatkowego, może przystąpić do tych egzaminów w ciągu 5 lat od pierwszego egzaminu.
 • Absolwent, który zdał maturę może przystąpić do podwyższenia uzyskanych już wyników lub przystąpić do zdawania kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Ważne terminy

 • Do 30 września uczeń/absolwent składa wstępną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w bieżącym roku szkolnym.
 • Do 7 lutego (w tym samym roku szkolnym) uczeń/absolwent składa ostateczną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Niezłożenie jej jest jednoznaczne z tym, że wstępna deklaracja staje się ostateczną.
 • Koniec czerwca- wyniki matur (dokładną datę określa komunikat CKE dotyczący harmonogramu egzaminów).
 • W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników absolwent z niezdanym TYLKO jednym egzaminem może złożyć oświadczenie o przystąpieniu do niego w terminie poprawkowym.
 • Sierpień- egzaminy poprawkowe (wg harmonogramu ustalonego po ogłoszeniu wyników matur).

By przystąpić do egzaminu maturalnego, należy ukończyć szkołę ponadgimnazjalną (być jej absolwentem).
Na egzamin ustny i pisemny należy zgłosić się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Więcej informacji o egzaminie maturalnym na stronie CKE