TECHNIK INFORMATYK – charakterystyka zawodu

Informatyk to osoba, która specjalizuje się w dziedzinie nauk komputerowych, ma wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz zna budowę i zasadę działania urządzeń komputerowych.

 

Absolwent kierunku technik informatyk potrafi:

 • sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi,
 • pracować w różnych strukturach sieci komputerowych,
 • projektować i wykonywać małe sieci komputerowe,
 • konfigurować urządzenia sieciowe,
 • posługiwać się językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • korzystać z języków programowania, w szczególności C++ i Python,
 • obsługiwać oprogramowanie użytkowe,
 • konfigurować sprzęt i oprogramowanie,
 • obsługiwać urządzenia peryferyjne,
 • projektować strony internetowe oparte o HTML5 i CSS3,
 • tworzyć własne systemy zarządzania treścią przy pomocy JavaScript, jQuery i PHP.

 

Cechy i zainteresowania, które ułatwią naukę w zawodzie technik informatyk:

 • zainteresowania matematyczno-informatyczne oraz techniczne,
 • spostrzegawczość,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • analityczne myślenie,
 • koncentracja uwagi.

 

Po zdaniu państwowych egzaminów absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem objaśniającym jego zdobyte umiejętności. Od tego momentu będzie mógł podjąć pracę w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (administrator, konserwator sprzętu, serwisant), urzędach (administrator sieci i baz danych), a nawet w domu (grafik, projektant), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Będzie mógł także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

TECHNIK TELEINFORMATYK – charakterystyka zawodu

Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki i techniki, łączącą osiągnięcia informatyki z osiągnięciami telekomunikacji i obserwuje się jej ciągły rozwój.

Postępująca informatyzacja systemów telekomunikacyjnych i stosowanie zaawansowanych technik telekomunikacyjnych w systemach informatycznych wymagają wykształcenia specjalistów posiadających wiedzę z zakresu zastosowań telekomunikacji w informatyce i informatyki w telekomunikacji.

Technikum teleinformatyczne kształci specjalistów umiejących w praktyce wykorzystać wiedzę z informatyki z wiedzą o telekomunikacji. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu techniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu systemów komputerowych, sieciowych systemów operacyjnych, lokalnych sieci komputerowych, urządzeń sieciowych, systemów transmisji danych i systemów komutacyjnych.

Technicy teleinformatycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników teleinformatyków o kompetencjach pozwalających na poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz podniesienie prestiżu firmy, w której będą zatrudnieni. Osoby przedsiębiorcze mogą stworzyć własną firmę, która będzie świadczyła usługi z zakresu teleinformatyki.

Technik teleinformatyk to osoba przygotowana do:

 • uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich,
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
 • montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych,
 • instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,
 • administrowania sieciami teleinformatycznymi,
 • podwyższania swoich kwalifikacji w szkołach wyższych na kierunku teleinformatyka; zdobyta w technikum wiedza i umiejętności są podbudową do zagadnień związanych z: projektowaniem systemów i sieci transmisji cyfrowej wysokich przepływności, projektowaniem sieci radiowych i hybrydowych oraz inżynierią ruchu w sieciach teleinformatycznych,
 • pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i gotowa szybko aktualizować wiedzę.

Technik teleinformatyk może pracować w:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,
 • firmach montujących, sprzedających i serwisujących komputery,
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne,
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych,
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych,
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
 • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.

Technik organizacji reklamy to oferta edukacyjna skierowana do absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, którzy pragną zdobyć interesujący zawód. Jest to obecnie  zawód niezmiernie popularny na rynku pracy.

Wykonując swoje zadania zawodowe, technik organizacji reklamy korzysta z wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, przeprowadza analizy marketingowe.

Świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo maturalne umożliwiają dalsze kształcenie w szkołach policealnych lub na wyższych uczelniach. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika organizacji reklamy uprawnia także do podjęcia pracy w agencjach reklamowych, działach marketingu oraz reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń środków masowego przekazu, działach promocji, w agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, studiach produkcyjnych oraz agencjach  do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).
Zajęcia praktyczne odbywają się w agencjach reklamowych, poznańskich wydawnictwach i w szkolnej pracowni komputerowej.

Nauka w tym zawodzie odbywa się we współpracy z Klastrem Poligraficzno-Reklamowym w Lesznie 

 Cechy wskazane w zawodzie technik organizacji reklamy:

• komunikatywność,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność prowadzenia negocjacji,
• stosowanie zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
• kreatywność,
• zmysł plastyczny,
• pełna sprawność fizyczna,
• dobry ogólny stan zdrowia.

Przeciwwskazania do zawodu technika organizacji reklamy:

• wady wzroku (daltonizm),
• nadpobudliwość.

 
Absolwent technikum organizacji reklamy posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

• podstaw reklamy, marketingu oraz public relations,
• poligrafii i zastosowania technik poligraficznych w reklamie,
• stosowania programów komputerowych niezbędnych we współczesnej reklamie.

Nie ma nas bez fachowca-elektronika, bo nie żyjemy bez elektryczności. Wszędzie, gdzie mamy do czynienia z elektrycznością, potrzebny jest i będzie fachowiec – ELEKTRONIK.

TECHNIK ELEKTRONIK – charakterystyka zawodu

Elektronika jest gałęzią nauki, która powstała stosunkowo niedawno, jednak w istotny sposób wpłynęła na jakość życia ludzkości. To bardzo rozległa gałąź wiedzy, w skład której wchodzą m.in.: elektryka, elektronika i informatyka. Wraz ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie i restrukturyzacją polskiej gospodarki, pojawiają się nowe zawody, a zanikają inne, bo stają się mało użyteczne. Są również zawody, które zawsze będą popularne. Do nich bez wątpienia należy technik elektronik.

Współczesna elektronika wykorzystuje w życiu codziennym podstawową wiedzę z zakresu elektryki i elektroniki w połączeniu z nowoczesną techniką komputerową. Wystarczy wspomnieć o podstawowym sprzęcie gospodarstwa domowego: sprzęcie RTV, audio i video, AGD i urządzeniach teleinformatycznych. Trudno wyobrazić sobie bez nich życie. Elektronika to również instalacje i urządzenia systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej, instalacje i urządzenia systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, instalacje i urządzenia sieci komputerowych, instalacje sieci automatyki przemysłowej oraz układy elektroniczne w pojazdach samochodowych.

WARTO WIĘC WYBRAĆ ZAWÓD TECHNIK ELEKTRONIK!

Technik elektronik to osoba:

 • przygotowana do rozwiązywania złożonych problemów w szeroko pojętej elektronice z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej,
 • posiadająca podstawową wiedzę z zakresu budowy, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, informatyki technicznej i telekomunikacji,
 • gotowa podwyższać swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka, robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych,
 • przygotowana do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i gotowa szybko aktualizować wiedzę w dynamicznej dziedzinie, jaką jest elektronika.

Predyspozycje zawodowe:

 • zainteresowania techniczne,
 • gotowość do samokształcenia,
 • umiejętność współpracy z ludźmi,
 • wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna i techniczna,
 • podzielność uwagi,
 • wysoki poziom spostrzegawczości,
 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i porządku,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim.

Zawód elektronika zawsze będzie cieszył się dużą popularnością. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że nagle zostanie odkryta inna forma energii, która zastąpi energię elektryczną. Wybierając ten zawód, zapewniasz sobie pracę, ale musisz mieć świadomość systematycznego śledzenia postępu technologicznego. Możliwości zatrudnienia w zawodzie elektronika są bardzo duże, począwszy od przemysłu, poprzez usługi, skończywszy na handlu. Spróbujmy sobie wyobrazić zakład produkcyjny wytwarzający urządzenia elektroniczne, w którym nie ma elektroników i elektryków… Jest to niemożliwe. Elektronik z powodzeniem może pracować przy produkcji w szerokim zakresie stanowisk, począwszy od kierowniczego, a skończywszy na robotniczym. Wszędzie, gdzie są wykorzystywane urządzenia elektroniczne, jest potrzebna ich obsługa i konserwacja. Druga możliwość zatrudnienia to szeroko pojęte usługi. Warto wspomnieć o autoryzowanych serwisach naprawiających sprzęt gospodarstwa domowego, firmach instalatorskich, remontowych i innych.