Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu ustalone są w podstawie programowej ‎kształcenia w zawodach dla każdej kwalifikacji składającej się na zawód.‎

Jest to egzamin zewnętrzny, który umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny ‎poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania ‎i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące ‎niezależnie od systemu kształcenia. Kto inny więc przygotowuje do egzaminu, a kto inny ‎układa zadania egzaminacyjne i ocenia wiedzę oraz umiejętności zdających na egzaminie.‎

Od roku szkolnego 2012/2013 egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:‎

 • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
 • uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,‎
 • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
 • osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą uznane za równorzędne ‎ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ponadpodstawowych,‎
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.‎

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:‎

 • ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową

oraz

 • co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa ‎zawodowego. ‎

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ‎ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej. ‎

‎Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej ‎komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed ustaloną z dyrektorem Komisji ‎Centralnej datą rozpoczęcia egzaminu.‎


Przebieg egzaminu

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna:

 • trwa 60 minut;
 • przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎odpowiedź jest prawidłowa;
 • jest przeprowadzana w formie testu pisemnego  z wykorzystaniem ‎elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego albo wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.‎

Część praktyczna: 

 • trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut;
 • jest ‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎egzaminacyjnym, które powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków ‎realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w ‎zawodach właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której ‎odbywa się egzamin;
 • na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego;
 • czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i ‎zadania. ‎


Warunki zdania egzaminu i dokumenty

Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

oraz

 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa. Wynik ten jest ostateczny. ‎

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową. ‎Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Na wniosek absolwenta do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass‑Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe sporządzony ‎na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie ‎programowej kształcenia w danym zawodzie. ‎Europass‑Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje ‎oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ani nie uprawnia do ‎formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom ‎poruszanie się po europejskim rynku pracy.‎

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają komisje okręgowe. ‎

Więcej informacji na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

[/fusion_builder_column_inner]

[/fusion_tab]

[/fusion_tabs]