Praktyka zawodowa, jako jedna z form przygotowania zawodowego, prowadzona jest  w przedsiębiorstwach lub instytucjach państwowych, czyli w zakładach pracy. Czas pracy oraz prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy.

   Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy na tych samych zasadach, co pracownicy. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich jest obowiązkowe. Terminy i czas odbywania praktyk ustalane są na podstawie programów nauczania przez kierownika szkolenia praktycznego.

   Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy przy wykonywaniu różnych czynności. Praktyka powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia i uczciwość.

   Uczeń otrzymuje ocenę za praktykę ustaloną jako średnia arytmetyczna oceny u pracodawcy oraz oceny za projekt wykonany w terminie odbywania praktyki.

 

Harmonogram praktyk w roku szkolnym 2018/2019

 

Klasa Praktyka w laboratorium Praktyka w przedsiębiorstwie
III TI1 ——————————- 21.03.2019 – 17.04.2019
III TI2 ——————————- 19.11.2018 – 14.12.2018
III TET (elektronicy) 05.11.2018 – 09.11.2018 04.03.2019 – 04.03.2019
III TET (teleinformatycy) 10.12.2018 – 14.12.2018 04.03.2019 – 04.03.2019
III TOR 01.04.2019 – 05.04.2019 05.11.2018 – 30.11.2018
IV TI2 15.10.2018 – 19.10.2018 ——————————-
IV TET (elektronicy) 05.11.2018 – 09.11.2018 ——————————-

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

W ramach prowadzonych działań przewidziane są następujące formy wsparcia:

  • płatne staże dla uczniów,
  • zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach,
  • dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e‑learningowej,
  • kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
  • doposażenie 46 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego zgodnie ze standardem określonym przez MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej koweziu.edu.pl,
  • doposażenie 4 placówek kształcenia zawodowego, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego,
  • dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,
  • patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.

Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczący w projekcie będą miały okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.

STAŻE       |       LABORATORIA

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN     |     PLAKAT     |     FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY