Absolwent technikum informatycznego posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

• tworzenia sieci komputerowych i obsługiwania systemów operacyjnych,
• programowania strukturalnego i obiektowego,
• obsługi, diagnozowania i konfigurowania sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
• tworzenia i wykorzystywania prezentacji multimedialnych i grafiki komputerowej,
• administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi.

Absolwent kierunku technik teleinformatyk posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

•    montowania i uruchamiania komputerów,
•    instalowania  systemów  operacyjnych  oraz  oprogramowania  użytkowego i narzędziowego w  komputerach,
•    sprzedaży  podzespołów,  zespołów  i  komputerów oraz oprogramowania,
•    prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej komputerów,
•    diagnozowania stanu technicznego, dokonywania przeglądów, napraw i modernizacji komputerów,
•    podłączania i instalowania urządzeń wejścia – wyjścia komputerów,
•    projektowania i budowania sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,
•    instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach,
•    uruchamiania sieci komputerowych,
•    podłączania sieci lokalnych do Internetu,
•    zabezpieczenia komputerów i sieci przed zawirusowaniem,
•    montowania  łączy  teletransmisyjnych  oraz  podzespołów  i  urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej,
•    wymiany podzespołów i urządzeń w sieciach teleinformatycznych,
•    obsługi i eksploatacji urządzeń sieci teletransmisyjnych,
•    konserwacji bieżącej urządzeń sieciowych,
•    sprawdzania  stanu  technicznego  łączy  transmisyjnych  oraz  urządzeń i podzespołów wchodzących w skład sieci,
•    czytania  i  wykonywania  rysunków  technicznych  elementów  maszyn i urządzeń  mechanicznych,  elementów  maszyn  i  urządzeń  elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej,
•    prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych,
•    obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci,
•    sporządzania  ofert  cenowych  sprzedaży  urządzeń  i  usług teleinformatycznych.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w:
•    przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,
•    firmach montujących, sprzedających i serwisujących komputery,
•    organach  administracji  publicznej  i  przedsiębiorstwach  eksploatujących systemy   teleinformatyczne,
•    firmach  świadczących  usługi  teleinformatyczne  w  zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych,
•    różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych,
•    firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
•    firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.

Technik organizacji reklamy to oferta edukacyjna skierowana do absolwentów gimnazjów, którzy pragną zdobyć interesujący zawód. Jest to obecnie  zawód niezmiernie popularnym na rynku pracy.

Wykonując swoje zadania zawodowe, technik organizacji reklamy korzysta z wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, przeprowadza analizy marketingowe.

Świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo maturalne umożliwiają dalsze kształcenie w szkołach policealnych lub na wyższych uczelniach. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika organizacji reklamy uprawnia także do podjęcia pracy w agencjach reklamowych, działach marketingu oraz reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń środków masowego przekazu, działach promocji, w agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, studiach produkcyjnych oraz agencjach  do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).
Zajęcia praktyczne odbywają się w agencjach reklamowych, poznańskich wydawnictwach i w szkolnej pracowni komputerowej.

Nauka w tym zawodzie będzie się odbywać we współpracy z Klastrem Poligraficzno-Reklamowym w Lesznie 

 Cechy wskazane w zawodzie technik organizacji reklamy:

• komunikatywność,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność prowadzenia negocjacji,
• stosowanie zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
• kreatywność,
• zmysł plastyczny,
• pełna sprawność fizyczna,
• dobry ogólny stan zdrowia.

Przeciwwskazania do zawodu technika organizacji reklamy:

• wady wzroku (daltonizm),
• nadpobudliwość.

 
Absolwent technikum organizacji reklamy posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

• podstaw reklamy, marketingu oraz public relations,
• poligrafii i zastosowania technik poligraficznych w reklamie,
• stosowania programów komputerowych niezbędnych we współczesnej reklamie.

Absolwent technikum elektronicznego (specjalizacja systemy komputerowe) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

• zasad działania urządzeń elektronicznych powszechnego użytku,
• posługiwania się katalogami elementów i układów elektronicznych,
• wykonywania pomiarów i badań przy użyciu specjalistycznych urządzeń elektronicznych,
• analizowania działania układów i urządzeń elektronicznych,
• usuwania niesprawności w sprzęcie elektronicznym.